MP Kota Raja: Insentif guru di kawasan pendalaman

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD

TARIKH                                : 6 APRIL 2016

SOALAN                               :

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah perancangan Kementerian untuk menggalakkan guru-guru untuk berkhidmat di sekolah-sekolah luar bandar dan pendalaman.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Dalam usaha meningkatkan pencapaian murid-murid di kawasan luar bandar dan pedalaman, guru memainkan peranan yang penting selain penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas yang sempurna. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa mengambil berat dalam menyediakan kemudahan dan insentif yang mencukupi untuk guru-guru yang bertugas di kawasan pedalaman. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, guru yang berkhidmat di kawasanpedalaman menikmati beberapa keistimewaan seperti berikut:

  1. a) Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan (EKMLTK) atau Bayaran Insentif Pedalaman (BIP). Insentif ini adalah bagi menampung kekurangan fasiliti dan kesusahan/ prasarana di pedalaman;
  2. b) Bayaran Insentif Tetap Perumahan (ITP) sepenuhnya sekiranya menduduki rumah yang tidak memenuhi kriteria rumah Kerajaan. Keistimewaan ini adalah bagi menampung kekurangan kemudahan perumahan yang diberi;
  3. c) Elaun Balik Kampung setahun sekali;
  4. d) Skim Ex-Gratia Bencana Kerja bagi perjalanan pergi/balik dari tempat kediaman ke pekan terdekat untuk mendapatkan perkhidmatan dan keperluan asas harian; dan
  5. e) Elaun/insentif yang diterima oleh guru-guru di luar kawasan pedalaman.

Selain daripada itu, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, KPM telah melaksanakan penambahbaikan bagi elaun-elaun sedia ada berdasarkan laporan kajian-kajian yang telah dijalankan seperti berikut:

  1. a) Kajian Penyemakan Semula Insentif bagi Jawatan Yang Sukar Diisi di Sekolah Berprestasi Rendah/Pedalaman; dan
  2. b) Kajian Impak Pelaksanaan Elaun Khas Lokasi Mengikut Tahap Kesusahan (EKLMTK).

Sehubungan itu, pemberian pelbagai insentif tersebut merupakan satu usaha KPM untuk menarik minat dan mengekalkan guru yang berkualiti di pedalaman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s