MP Kuala Terengganu: 1MDB

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. RAJA DATO’ KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD BAHARUDDIN SHAH

TARIKH                                : 06 APRIL 2016

SOALAN                               :

Y.B. RAJA DATO’ KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAI BAHARUDDIN SHAH [ KUALA TERENGGANU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah tindakan pihak berkuasa atas syarikat dan anak-anak Syarikat 1MBD yang menjalankan urus niaga kewangan tanpa mengikut garis panduan syariah yang ditetapkan (Syariah Compliance).

JAWAPAN                           :

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Dewan yang mulia ini, semua syarikat termasuk syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) beropersi berlandaskan Akta Syarikat 1965 dan Tataurus Syarikat (M&A). Pematuhan kepada syariah compliance (dengan izin) dalam sesuatu urus niaga kewangan adalah diputuskan oleh pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah syarikat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s