MP Shah Alam: Pindaan Akta Rahsia Rasmi (OSA)

PEMBERITANUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YB TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD

TARIKH                                : 6 APRIL 2016

SOALAN                               :

Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pendiriannya terhadap cadangan pindaan Akta Rahsia Rasmi (OSA) oleh Peguam Negara berhubung hukuman rotan dan penjara seumur hidup.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

  1. Kebiasaannya peruntukan dalam suatu undang-undang akan dikaji apabila mencapai suatu tempoh masa yang tertentu. Dalam hal ini, Jabatan Peguam Negara berpandangan sudah tiba masanya peruntukan berkenaan hukuman dalam Akta Rahsia Rasmi 1972 dikaji semula selaras dengan perkembangan semasa penyebaran maklumat dalam dunia tanpa sempadan, serta kekerapan berlakunya ketirisan rahsia Kerajaan pada masa kini.
  2. Pada masa ini, Kerajaan masih belum memutuskan keputusan dasar berhubung apa-apa cadangan pindaan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88].

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s