MP Kuala Krai: 27.5% rakyat Malaysia tidak miliki rumah

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

TARIKH                                 : 4 APRIL 2016

DARIPADA                          : Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI

SOALAN                               :

Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI [ KUALA KRAI ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-

(a) berapakah jumlah keseluruhan dan peratus penduduk Malaysia yang tidak memiliki rumah mereka sendiri dari 2008 sehingga sekarang; dan

(b) bagi tahun 2015, berapakah jumlah peratus anak muda (umur 21-40) yang tidak memiliki rumah mengikut kaum dan tarai pendapatan isi rumah.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berdasarkan kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2015, Malaysia mempunyai kadar pemilikan rumah sebanyak 72.5%. Ini bermakna sebanyak 27.5% daripada isi rumah di Malaysia tidak memiliki rumah sendiri.

(b) Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Jabatan Perumahan Negara (JPN) telah mengambil inisiatif dalam transformasi perkhidmatan yang disediakan Kementerian melalui pembangunan Sistem Bank Data Perumahan (TEDUH). TEDUH merupakan satu sistem yang akan menjadi gerbang utama pengumpulan pelbagai data perumahan di Negara. Sistem ini sedang dibangunkan melalui integrasi sistem perumahan di agensi persekutuan, kerajaan negeri dan badan-badan berkanun.

Sistem ini juga akan mengintegrasikan pelbagai data daripada agensi pusat seperti Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Statistik dan lain-lain. Melalui sistem TEDUH, KPKT berharap maklumat-maklumat Iengkap mengenai pemilikan rumah mengikut kaum, umur dan taraf pendapatan dapat diperolehi. Sistem ini akan mula go-live pada 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s