MP Sepang: 24,028 penderma YaDEIM batalkan SPG

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YB TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN

TARIKH                                : 4 APRIL 2016

SOALAN                               :

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan

(a) sehingga 15 Febuari 2016, berapa ramaikah jumlah penderma yang menderma kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) melalui Skim Potongan Gaji Bulanan telah membatalkan atau menarik balik dari skim tersebut; dan

(b) berapakah jumlah pengurangan dana dari skim tersebut sehingga 15 Februari 2016 kesan daripada pembatalan atau penarikan balik penderma-penderma itu.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sejak awal pelaksanaan Skim Potongan Gaji (SPG) melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) dari tahun 1985 hingga kini, sebab pembatalan atau menarik balik dari SPG YaPEIM oleh penyumbang adalah pelbagai malah ia subjektif untuk diperkatakan. Ini kerana, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada hal ini. Antaranya:

  • meninggal dunia;
  • bersara;
  • berhenti kerja;
  • menyumbang kepada institusi lain;
  • berpindah tempat kerja;
  • kos sara hidup meningkat; dan
  • persepsi negatif/fitnah.

Pada tahun 2015, seramai 24,028 orang dan pada tahun 2016 (setakat Februari) seramai 8,906 orang telah membatalkan atau menarik balik dari skim ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga penyumbang baharu dan penyumbang sedia ada yang menambah jumlah sumbangannya.

(b) Berikutan itu, telah berlaku pengurangan dana sebanyak RM420, 227 bagi tahun 2015 dan RM160,670 pada tahun 2016 (setakat Februari). Manakala jumlah penyumbang baharu dan penyumbang sedia ada yang menambah sumbangannya adalah sebanyak RM106 870.80

Sekian, terima kasih.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s