MP Sepang: Hutang 1MDB RM5.8b diberi Jaminan Kerajaan

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN

TARIKH                                 : 31 Mac 2016

SOALAN                               :

Y.B. TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN [ SEPANG I minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:-

(a) berapa jumlah terkini hutang tertunggak 1MDB dan senaraikan pemiutang-pemiutang (Lenders) 1MDB tersebut beserta jumlah tertunggak 1MDB bagi setiap pemiutang itu; dan

(b) daripada hutang-hutang tersebut di atas, berapakah jumlah hutang yang dijamin oleh Kerajaan.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang Dipertua,

Pada masa ini, 1MDB tidak mempunyai hutang tertunggak. 1MDB tidak pernah gagal dalam melunaskan segala hutang-hutangnya termasuk pembayaran faedah pinjaman.

Tuan Yang Dipertua,

Jumlah hutang 1MDB yang diberikan Jaminan Kerajaan adalah sebanyak RM5.8 bilion.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s