MP Kuala Krai: Penyelarasan Bajet 2016 tidak dibentangkan dalam Dewan Rakyat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI

TARIKH                                : 31 MAC 2016

SOALAN                               :

Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI [ KUALA KRAI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapa penyelarasan Bajet 2016 tidak diumumkan secara formal dalam sidang Dewan Rakyat dan dibuat di Putrajaya sahaja.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Pengubahsuaian Bajet 2016 dilaksanakan mengambil kira perkembangan semasa ekonomi global dan unjuran purata harga minyak mentah dunia yang lebih rendah dan realistik, iaitu antara USD30 hingga USD35 setong berbanding USD48 sewaktu Bajet 2016 dibentangkan. Selaras dengan Pengubahsuaian Bajet 2016, Kerajaan telah mengumumkan langkah mengoptimumkan perbelanjaan yang dapat menjimatkan sehingga bilion daripada Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan.

Tuan Yang di-Pertua,

Pengurangan perbelanjaan ini tidak memerlukan pembentangan semua memandangkan ianya tidak melebihi jumlah asal Bajet 2016 yang telah diluluskan oleh Parlimen. Amalan ini adalah selaras dengan subseksyer 13(3)(b) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61) dan seksyen 8 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 (Akta 406) yang memberi kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menyekat atau menggantung mana-mana perbelanjaan yang telah diluluskan, sama ada Perbelanjaan Mengurus atau Perbelanjaan Pembangunan.

Sehubungan itu, Kerajaan berpandangan cadangan Pengurangan perbelanjaan ini tidak perlu dibentangkan semula di Parlimen memandangkan ianya tidak melibatkan implikasi tambahan kepatda perbelanjaan Bajet 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s