MP Parit Buntar: Kesan 1MDB terhadap dasar fiskal negara

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. DATO’ DR. MUJAHID YUSOF RAWA

TARIKH                                : 30 MAC 2016

SOALAN                               :

Y.B. DATO’ DR. MUJAHID YUSOF RAWA [ PARIT BUNTAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kesan dari isu 1MDB terhadap dasar-dasar fiskal negara.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Isu 1MDB tidak memberi kesan kepada dasar fiskal negara kerana tiada peruntukan terus daripada Kerajaan Persekutuan kepada syarikat 1MD Kerajaan hanya memberi jaminan kepada hutang Syarikat 1MDB sebanyak RM5.8 billion. Isu utama 1MDB pada masa ini ialah mismatch (dengan izin) antara aliran masuk (inflow, dengan izin) daripada operasi perniagaan serta penjualan aset dengan aliran keluar (outflow, dengan pembayaran faedah hutang (debt interest, dengan izin) dan pokok ,prinCipal, dengan izin). Mismatch ini berlaku disebabkan oleh penangguhan pelan pelaksanaan IPO dan kesukaran penjualan tanah milik 1MDB akibat daripada pelbagai tohmahan, kritikan dan sebagainya yang dilemparkan terhadap 1MDB.

Tuan Yang di-Pertua,

Bagi menangani cabaran tersebut dan untuk membayar balik hutang, Kerajaan telah mengambil langkah untuk menjalankan kaj ian strategik  atau strategic review (dengan izin) dan seterusnya melaksanakan Pelan Rasionalisasi. Antara pencapaian yang telah dicapai oleh 1MDB melalui pelaksanaan Pelan Rasionalisasi Syarikat 1MDB.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s