MP Shah Alam: Biasiswa JPA tidak diberhentikan

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YB TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD

TARIKH                                 : 28 MAC 2016

SOALAN :

YB Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ) minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan berhasrat memberhentikan Pemberian biasiswa JPA untuk pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan dan luar negara.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua.

Penajaan JPA tidak diberhentikan sepertimana yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat. Mulai tahun 2016, JPA akan menawarkan program penajaan seperti berikut:

Pertama, Program Penajaan Nasional bagi 20 orang pelajar terbaik lepasan SPM, untuk melanjutkan pengajian di universiti terkemuka seluruh dunia.

Kedua, Program Khas Kejuruteraan bagi 200 orang pelajar ke Jepun. Korea, Jerman dan Perancis.

Ketiga, Program Lepasan Bursary bagi 744 orang pelajar, untuk mengikuti pengajian di peringkat ljazah Pertama di Universiti Awam. dan institusi Pengajian Tinggi Swasta di dalam Negara;

dan keempat, pengambilan baharu seramai 8,000 pelajar pada tahun 2016 yang akan diberikan penajaan untuk mengikuti pengajian yang ditetapkan di peringkat ljazah Pertama dalam negara.

Menerusi pembentangan semakan Belanjawan 2016 yang diumumkan pada 28 Januari 2016, Kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM160 juta bagi membiayai penawaran penajaan baharu tahun 2016 demi memastikan kesinambungan pembangunan modal insan negara tidak terjejas.

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s