MP Parit Buntar: Gaji kakitangan awam dua kali sebulan

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. DATO’ DR. MUJAHID YUSOF RAWA

TARIKH                                : 23.03.2016

SOALAN                               :

Y.B. DATO’ DR. MUJAHID YUSOF RAWA [ PARIT BUNTAR] minta  MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang mewujudkan pembayaran gaji kakitangan awam dua kali sebulan bagi menggalakkan aliran tunai serta perkembangan ekonomi dalam Negara.

JAWAPAN                           :

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan pernah menilai cadangan yang dikemukakan sebelum ini tetapi tidak meneruskan perancanc untuk melaksanakannya kerana kos usaha lebih tinggi berbanding faedah yang dikenalpasti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s