MP Kuala Krai: TH telah memberikan Jaminan Korporat kepada LTH Property Holdings Ltd

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YB DR. HATTA BIN MD. RAMLI

TARIKH                                : 23 MAC 2016

SOALAN                               :

Dr. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) berapakah jumlah “Corporate Guarantee” yang telah diberikan oleh Tabung Haji kepada anak syarikat dan syarikat bersekutunya dari 2008 hingga 2015; dan

(b) adakah Tabung Haji pernah memberi “Corporate Guarantee” kepada syarikat-syarikat selain anak syarikat dan syarikat bersekutunya.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Lembaga Tabung Haji ( TH) hanya memberikan Jaminan Korporat (Corporat Guarantee) kepada anak syarikatnya. Pada 2013, TH telah memberikan Jaminan Korporat kepada LTH Property Holdings Ltd yang merupakan anak syarikat milik penuhnya. Pemberian Jaminan Korporat ini untuk tujuan perjanjian pembiayaan “Murabaha Facility” antara LTH Property Holdings Ltd dengan Maybank Islamic Bank Berhad, OCBC Al-Amin Bank Berhad dan Standard Chartered Saadiq Berhad untuk tujuan pembiayaan semula hartanah sebanyak £100 juta untuk tempoh 5 tahun bagi pemilikan sebuah bangunan pejabat di 10 Queen Street Place, London, United Kingdom.

(b) Bagi syarikat bersekutunya atau syarikat-syarikat lain, TH tidak pernah memberi apa-apa bentuk Jaminan Korporat (Corporate Guarantee).

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s