MP Kuala Krai: Rumah RM300k hanya untuk pembeli rumah pertama

PEMBERITAHUAN DE PERTANYAAN WAN RAKYAT, MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

TARIKH                                : 28 MAC 2016

DARIPADA                          : Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD RAMLI

SOALAN                               :

Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI [ KUALA KRAI ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan

(a)  apakah rasional Kerajaan menetapkan syarat bahawa rumah di bawah harga RM300 ribu hanya boleh dibeli oleh mereka berpendapatan rendah sahaja; dan

(b) adakah masalah tersebut menyebabkan pemaju menaikkan harga melebihi RM300 ribu supaya lebih ramai yang boleh membeli. Apakah langkah Kerajaan mengelakkan ini berlaku.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berdasarkan Pengubahsuaian Bajet 2016 yang telah diumumkan pada 28 Januari 2016. Kerajaan telah menetapkan kesemua penjualan rumah berharga sehingga RM300,000 adalah TERHAD KEPADA PEMBELI RUMAH PERTAMA SAHAJA  berkuat kuasa serta merta ke atas projek perumahan baharu.

Rasional kerajaan menetapkan penjualan rumah yang berharga sehingga RM300,000 adalah terhad kepada pembeli rumah pertama sahaja adalah untuk membolehkan golongan yang masih belum memiliki rumah untuk memiliki dan mendiami rumah mereka sendiri. Langkah ini juga adalah untuk mengelakkan aktiviti spekulasi bagi rumah yang berharga sehingga RM300,000.

Kerajaan juga akan mengadakan Jelajah Ekspo Pemilikan Rumah Bersepadu yang menawarkan lebih 100,000 unit rumah meliputi rumah-rumah yang ditawarkan oleh JPN di bawah program Projek Perumahan Rakyat (PPR) dan MyHome, PR1MA, SPNB, PPA1M, agensi negeri serta sector swasta bagi memastikan penawaran rumah dapat diakses oleh semua lebih-lebih lagi golongan B40 dan M40.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s