MP Shah Alam: Siasatan MH17 masih tidak selesai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD

TARIKH                                : 21 MAC 2016

SOALAN                               :

Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status penyiasatan MH370 dan MH17 dan nyatakan keputusan yang dibuat hasil siasatan tersebut.

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sehingga kini, penyiasatan berhubung kemalangan udara pesawat MH370 masih lagi dijalankan oleh pasukan penyiasat yang ditubuhkan mengikut Annex 13, lnternational Civil Aviation Organisation (ICAO) yang dikenali sebagai MH370 Annex 13 Safety lnvestigation Team. Dalam hubungan ini, Pasukan Penyiasat telah mengeluarkan lnterim Statement pada ulangtahun kedua kehilangan pesawat pada 8 Mac 2016.

Manakala penyiasatan bagi MH17 dibahagikan kepada dua iaitu siasatan dari segi teknikal dan jenayah. Berhubung status terkini siasatan teknikal MH17, pihak Dutch Safety Board (DSB) telah mengeluarkan laporan akhir pada 13 Oktober 2015 yang mengumumkan hasil siasatan teknikal berhubung nahas pesawat MH17 yang berpunca daripada peledak warhead model 9N314M yang digunakan oleh peluru berpandu jenis 9M38 yang dipasang pada peluru berpandu BUK.

Bagi siasatan jenayah pula, ia sedang dilaksanakan oleh Joint lnvestigation Team (JIT) yang diterajui oleh Belanda dan disertai oleh Australia, Belgium, Malaysia dan Ukraine dan dijangka akan berterusan sehingga pertengahan tahun 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s