MP Sepang: RM94 juta kos baiki KLIA2

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN

TARIKH                                 : 22 Mac 2016

SOALAN                               :

Tuan Mohamed Hanipa Bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:-

  1. a) apakah status siasatan ke atas isu kos pembaikan KLIA sebanyak RM76.5 juta sebagaimana jawapan Menteri kepada soalan saya 21 Oktober 2015 dan juga sebagaimana laporan SPRM yang dibuat oleh saya pada 29 Oktober 2015.; dan
  2. b) adakah selepas kos pembaikan sebanyak RM76.5 juta KLIA 2 yang dinyatakan di (a) di atas, wujudnya kos kerja-kerja pembaikan kerosakan tambahan di KLIA 2 dan jika ada apakah kerosakan-kerosakan tambahan itu dan berapakah ko pembaikannya sehingga 15.2.2016.

 

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Sukacita saya merujuk kepada jawapan Kementerian pada soalan No. 37 bertarikh 20 Oktober 2015 yang  dibangkitkan oleh Y.B. Sepang. lJntuk makluman Dewan Yantelah g mulia ini, Kerajaan telahpun menubuhkan dua (2) pasukan untuk menangani KLIA2 iaitu :

  1. Jawatankuasa Bebas Keselamatan KLIA2; dan
  2. Pasukan Khas Penilaian KLIA2.

Berhubung Jawatankuasa Bebas Keselamatan KLIA2 berperanan untuk mengaudit dan meneliti isu-isu keselamatan terutamanya berhubung mendapan di parkir apron, takungan air di taxiway dan runway serta retakan di bangunan terminal yang mempunyai implikasi kepada keselamatan di KLIA2. Laporan akhir juga telah dibentangkan kepada Kerajaan pada akhir tahun 2015.

Pasukan Khas Penilaian KLIA2 pula diketuai oleh Jabatan Audit Negara untuk mengaudit projek KLIA2. lanya turut disertai oleh agensi-agensi Kerajaan yang lain dan proses audit telah laksanakan mulai penghujung Oktober 2015. Pada masa ini, Pasukan Khas tersebut masih lagi menjalankan proses pengauditan dan dijangka akan memuktamadkan laporannya pada April 2016.

(b) Sehingga kini, MAHB telah membelanjakan sebanyak RM 94 juta bagi menampung kos kerja-kerja pembaikan kerosakan di KLIA2 dalam usaha menangani masalah mendapan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s