MP Kota Raja:Pekerja asing TIDAK DIBENARKAN untuk membawa keluarga

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD

TARIKH                                : 22 MAC 2016

SOALAN                               :

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pekerja asing telah membawa keluarga (isteri dan anak) mereka untuk bekerja di Malaysia di dalam sektor binaan dan perkhidmatan pembersihan (cleaner service).

JAWAPAN :

Tuan Yang di-Pertua,

Mengikut dasar semasa, pekerja asing dibenarkan untuk bekerja di lima (5) sektor formal yang dibenarkan iaitu sektor pembinaan, perkilangan, perkhidmatan, perladangan dan pertanian serta satu (1) sektor informal iaitu pembantu rumah asing. Pekerja asing TIDAK DIBENARKAN untuk membawa keluarga sepanjang tempoh mereka bekerja di Malaysia. Walau bagaimanapun, Kerajaan tidak meletakkan sebarang syarat yang menghalang ahli keluarga pekerja asing untuk turut sama bekerja di negara ini tertakluk kepada mereka mengikut prosedur kemasukan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s