MP Kota Raja: PATI mengundang masalah sosial dalam masyarakat

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD

TARIKH                                : 21 MAC 2016

SOALAN:

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bagaimana Kerajaaan merancang untuk membenteras gejala sosial seperti pelacuran yang semakin menjadi akibat kehadiran pekerja lelaki (PADI dan PATI).

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Pelacuran adalah merupakan satu kesalahan jenayah yan ditakrifkan di bawah undang-undang Kanun Keseksaan terutamanya di bawah Seksyen 372 Kanun Keseksaan (iaitu menyalahguna mana-mana orang bagi tujuan persundalan) dan Seksyen 373 Kanun Keseksaan (iaitu pengawalan rumah-rumah persundalan). Selain daripada itu,Seksyen 39(b) Peraturan. peraturan Imigresen 1959/1963 (iaitu warganegara asing bekerja tanpa permit yang sah), Seksyen 6(1)(c) Akta Imigeresen 1959/1963 (iaitu tiada pas perjalanan yang sah), Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/1953 (iaitu tamat tempoh pas perjalanan) danPeraturan 39b Peraturan-Peraturan Imigresen 1959/1963 juga turut digunapakai terhadap warganegara asing yang melanggar syarat dalam Pas Lawatan Sosial.

Dalam memastikan aktiviti pelacuran ini tidak menjejaskan kerukunan dan keharmonian masyarakat Malaysia, pelbagai langkah dan usaha telah diambil oleh pihak PDRM terutamanya untuk membanteras kegiatan yang dijalankan oleh orang-orang perseorangan dan juga sindiket yang secara tidak langsung menjejaskan imej negara ini. Antara langkah-langkah yang dijalankan ialah:-

(a) Mengenalpasti individu dan sindiket-sindiket yang terlibat dalam kegiatan peiacuran dan mengambil tindakan keras ke atas mereka di bawah undang-undang yang berkaitan;

(b) Mengadakan operasi-operasi ke atas tempat-tempat yang dikenalpasti sebagai sarang-sarang pelacuran dari masa ke semasa;

(c) Menyenaraihitamkan perempuan-perempuan warganegara asing yang dikenalpasti sering memasuki negara ini khusus untuk menjalankan kegiatan pelacuran;

(d) Mengenalpasti tempat-tempat yang sering menjadi point of entry oleh penyeludup-penyeludup yang membawa perempuan-perempuan warganegara asing bagi dijadikan pelacur untuk tindakan pencegahan dan menyelamatkan mangsa;

(e) Kerjasama yang erat diantara agensi-agensipenguatkuasaanlain juga memainkan peranan penting dalam membendung gejala tidak bermoral ini;

(f) Penangkapan dan pendakwaan akan dibuat terhadap wanita yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelacuran dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta bekerja sebagai GRO tanpa permit yang sah. ‘ dan

(g) Kementerian Dalam Negeri telah menubuhkan pasukan khas dalam Pasukan Polis DiRaja Malaysia iaitu Special Task Force For Anti Vice, Gaming and Gangsterism(STAGG) bagi mengambil tindakan terhadap aktiviti maksiat secara lebih terancang dan berkesan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s