MP Shah Alam: Penajaan Pelajaran MARA RM 2 billion setahun

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA 

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD

TARIKH                                : 9 MAC 2016

SOALAN                               :

YB KHALID BIN ABDUL SAMAD [SHAH ALAM] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan jumlah biasiswa dan pinjaman pelajaran yang dikeluarkan oleh Majlis Amanah Rakyat untuk tahun-tahun 2013 hingga 2015 dan dibandingkan dengan jumlah yang dibajetkan untuk tahun 2016.

JAWAAPAN                        :

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman YB, program penajaan pelajaran MARA adalah bukan dalam bentuk biasiswa tetapi secara pinjaman boleh ubah. Pinjaman boleh ubah bermaksud pinjaman yang perlu dibayar oleh pelajar berdasarkan pencapaian akademik selepas tamat pengajian.

Program penajaan di dalam dan di luar negara bagi pelbagai peringkat pengajian bertujuan memenuhi keperluan pasaran semasa yang memerlukan modal insan yang profesional dan global oriented.

Jumlah perbelanjaan penajaan pelajar mengikuti pengajian di dalam dan di luar negara dari tahun 2013 hingga 2015 adalah sebanyak RM6 bilion dengan purata perbelanjaan sebanyak RM2 bilion setahun. Manakala peruntukan bagi tahun 2016 adalah sebanyak RM1.7 billion.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s