MP Shah Alam: KKM tidak iktiraf internship di India

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN    : LISAN

DARIPADA          : YB TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD

TARIKH                 : 14 MAC 2016

SOALAN               :

YB Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:-

  1. a) adakah pihak Kementerian bercadang untuk mengiktiraf internship setahun yang telah dijalani oleh pelajar perubatan kita di India;

dan

  1. b) sekiranya tidak, sila nyatakan sebab-sebabnya.

 

JAWAPAN           :

Tuan Yang di-Pertua,

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui Majlis Perubatan Malaysia, tidak bercadang untuk mengiktiraf internship di India.

Untuk maklumat Tuan Di Pertua dan Ahli Dewan, ini adalah kerana latihan intenship di India merupakan sebahagian daripada kurikulum klinikal program perubatan di mana, hanya setelah melengkapkan latihan tersebut barulah pelajar perubatan layak untuk bergraduan dan menerima ijazah perubatan.

Ini adalah berbeza daripada Iatihan internship atau housemanship di Malaysia di mana hanya pengamal perubatan yang telah bergraduan dan telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia sahaja yang layak untuk menjalaninya. Tambahan lagi latihan housemanship di Malaysia adalah bertujuan untuk menilai dan menambahbaik pengetahuan klinikal pengamal perubatan sebelum mereka berdaftar penuh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s