MP Kuala Terengganu:Hukuman lebih berat di bawah Akta O.S.A

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : YANG BERHORMAT DATO’ RAJA KAMARUL BAHRIN SHAH

TARIKH                                : 9 MAC 2016

SOALAN                               :

YB DATO’ RAJA KAMARUL BAHRIN SHAH [ Kuala Terengganu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pendirian Kerajaan dalam isu cadangan untuk menambahkan hukuman lebih berat di bawah Akta O.S.A – Akta Rahsia Keselamatan Negara yang dicadangkan oleh Peguam Negara pada awal 2016 baru-baru ini.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Apa-apa cadangan pindaan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] adalah bergantung kepada keperluan semasa dan setelah diputuskan oleh pihak Eksekutif.

Kebiasaannya peruntukan dalam suatu undang-undang akan dikaji apabila mencapai suatu tempoh masa yang tertentu. Dalam hal ini, Jabatan Peguam Negara berpandangan sudah tiba masanya peruntukan berkenaan hukuman dalam Akta Rahsia Rasmi 1972 dikaji semula selaras dengan perkembangan semasa penyebaran maklumat dalam dunia tanpa sempadan, serta kekerapan berlakunya ketirisan rahsia Kerajaan pada masa kini.

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s