MP Kuala Krai: Kesan TPPA kepada Dasar Perumahan Negara

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN                    : LISAN

DARIPADA                          : Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI

TARIKH                                 : 15 MAC 2016

SOALAN                               :

Y.B. DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI [KUALA KRAI] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan:

(a) adakah TPPA akan menjadikan Malaysia tidak lagi mampu mengawal pembelian rumah oleh warga asing; dan

(b) adakah had harga rumah RM1 juta ke atas untuk bukan warganegara akan dimansuhkan.

 

JAWAPAN                           :

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) tidak akan menjejaskan dasar kerajaan dalam penetapan had pemilikan rumah oleh warga asing di mana pada masa kini pada dasarnya kerajaan telah menetapkan bahawa harga jualan minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing ialah RM 1juta dan bagi mengelakkan spekulasi dan kenaikan harga rumah yang tinggi kerajaan telah meningkatkan kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) seperti berikut:-

Tempoh Perolehan

Individu Syarikat Bukan Warganegara

1-3 tahun

30% 30% 30%

Tahun ke 4

20% 20%

30%

Tahun ke 5 15% 15%

30%

Tahun ke 6 ke atas 0% 5%

5%

 

Sehubungan dengan itu, Dasar Perumahan Negara tidak berubah dengan penglibatan Malaysia di dalam TPPA.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s